CHẤT LƯỢNG CAO

 

 1. DANH SÁCH PHỤ TÙNG SCP HINO
  STT Mã Phụ tùng SCP Tên Phụ tùng SCP Model
  1 15613-EV014 Lọc dầu WU342L, WU422L, XZU650L, XZU720L, XZU730L
  2 15613-EV023 Lọc dầu FL1J, FG1J, FM1J, FC9J, RK1J
  3 15613-EV033 Lọc dầu FL8J, FG8J, FM8J
  4 15613-EV042 Lọc dầu thô SS1E, SH1E
  5 15613-EV051 Lọc dầu tinh SS1E, SH1E
  6 15613-EV071 Lọc dầu thô FM2P
  7 15613-EV081 Lọc dầu tinh FM2P
  8 15613-EV123 Lọc dầu FC3J
  9 23304-EV062 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
  10 23304-EV071 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
  11 23304-EV081 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FM2P
  12 23304-EV094 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si SH1E, SS1E
  13 23304-EV171 Lọc nhiên liệu tinh, nằm ở phần động cơ FF3H
  14 23304-EV193 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si WU342L, WU422L
  15 23304-EV201 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FM2P
  16 23304-EV210 Lọc nhiên liệu thô, nằm ở phần sắt si FC112SA, FC114SA
  17 17801-0U010 Lọc khí XZU720L, XZU730L
  18 17801-0U020 Lọc khí WU342L, WU422L
  19 17801-0U040 Lọc khí WU342L, WU422L
  20 17801-0U050 Lọc khí XZU720, XZU730L
  21 17801-EW090 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FG8J
  22 17801-EW110 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
  23 17801-EW130 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FM2P
  24 17801-EW140 Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) FM2P
  25 S40J9-EV091 Bạc giằng cầu FL8J, FM8J, FM1J
  26 31250-37320 Lá côn size 325 (xe series 300) XZU720, XZU730L
  27 31250-E0G30 Lá côn size 350 (xe series 500) FG1J, FC3J, FC9J
  28 31250-E0G40 Lá côn size 380 (xe series 500, xe bus) FL8J, FL1J, FM1J, FC3J, FC9J, FG1J
  29 04477-E0110 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FC3J, FC9J
  30 04477-E0120 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FG8J, FG1J
  31 04477-E0130 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FC3J, FC9J
  32 04477-E0140 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FL8J, FM8J, FL8J, FM1J
  33 04477-E0150 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FL8J, FM8J, FL8J, FM1J
  34 04477-E0200 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán FG8J, FG1J
  35 04477-E0710 Má phanh trước, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán RK1J, SH1E, SS1E
  36 04477-E0730 Má phanh sau, bộ 4 miếng, bao gồm đinh tán RK1J, SH1E, SS1E
  37 47441-E0720 Má phanh trước, 1 miếng RK1J, SH1E, SS1E
  38 47443-E0420 Má phanh sau, 1 miếng RK1J, SH1E, SS1E